سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

صد شب جدایی

صفحه خانگی پارسی یار درباره

سه ماهه دوم - یک

    نظر

راه ها را آذین کرده بودم برای آمدنت 

قبل از این که بیایی جاده را اشک و جارو زدم

یک لحظه آمدی ولی باز رفتی

همیشه؛ عمر لحظات شیرین کوتاه است

 

راستش قرار نبود بنویسم؛ اممم ولی خب... هر شب نمی نویسم؛ فقط وقتی شعرم میاد!